Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Kinked Studio Patryk Maliszewski, ul. Nowosolna 43, 67-120 Kożuchów,

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Kinked Studio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kinkedstudio@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”; ewentualnie dane mogą być przetwarzane również w celu: obsługi zgłoszonej reklamacji, w celach analitycznych – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a także w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4) odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeń oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG, GIF itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

5) podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. co do zasady, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia. Natomiast w zakresie reklamacji nie związanych z realizacją umowy ubezpieczenia – przez 1 rok po rozliczeniu reklamacji (art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.).

6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie usługi.